Osnovni podatki o projektu InoTeZ

Dobrodošli na portalu Odprta UP, ki nastaja v okviru projekta 

Projekt InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja se izvaja v okviru razpisa

»Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoške procesu«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Razpis se je izvedel v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020« in je usmerjen v »Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpori kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema« (Cilj: 10.1.3). Projekt InoTeZ se v večjem delu financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada (80 %), ostalo pa iz sredstev MIZŠ.

Trajanje projekta: 5. 5. 2017 do 30. 9. 2020.

Aktivnosti projekta:

Projektna skupina:

...

A 1 – Vzpostavitev in delovanje projektne infrastrukture

A 2 – Analiza stanja didaktične uporabe IKT na UP

A 3 – Oblikovanje strokovnih podlag za uporabo IKT

A 4 – Priprava učnih gradiv za usposabljanje

A 5 – Preizkus modela uporabe IKT v pedagoškem procesu

A 6 – Izdelava poročil in diseminacija rezultatov projekta

...
  • Dr. Viktorija Florjančič, UP FM, – vodja projekta
  • Dr. Branko Kavšek, UP FAMNIT,
  • Dr. Dejan Hozjan, UP PEF,
  • Mag. Šarolta Godnič Vičič, UP FTŠ Turistica,
  • Dr. Patrik Pucer, UP FVZ,
  • Dr. Boštjan Žvanut,  UP FVZ,
  • Dr. Jernej Vičič, UP IAM,
  • Dr. Stanko Pelc, UP PEF in UP FHŠ (od 1. 2. 2018 dalje).

...

 

 

Last modified: Monday, 9 April 2018, 1:20 PM