Minimalni pedagoški standardi za uporabo učnega okolja Moodle – priporočila

Spletno mesto: Odprta UP
Predmet: Poučevanje z digitalnimi izobraževalnimi tehnologijami
Knjiga: Minimalni pedagoški standardi za uporabo učnega okolja Moodle – priporočila
Natisnil:: Gostujoči uporabnik
Datum: Monday, 30 January 2023, 16:14

Uvod

Standardi za uporabo učnega okolja Moodle, kot osrednjega sistema za upravljanje učenja na Univerzi na Primorskem (UP), vključujejo tehnični in pedagoški vidik. V pričujočem dokumentu, ki smo ga pripravili v projektni skupini InoTeZ, bomo povzeli priporočila za uresničevanje minimalnih pedagoških standardov.

Z minimalnimi pedagoškimi standardi za uporabo e-učilnic želimo zagotoviti konsistentno učno izkušnjo vsem študentom UP ter podporo učiteljem pri oblikovanju strukture, vsebine in didaktičnih lastnosti e-učilnic. Za uresničevanje teh minimalnih pedagoških standardov so zadolženi učitelji, pedagoško podporo pa jim nudi didaktična IKT podpora na članici.

Pedagoške minimalne standarde za uporabo e-učilnic na UP povzemamo z naslednjimi standardi:

 1. E-učilnice predmetov so pravočasno in pregledno oblikovane.
 2. E-učilnice predmetov vsebujejo ključne informacije o predmetu.
 3. V e-učilnicah predmetov so spoštovane avtorske pravice.
 4. E-učilnice predmetov spodbujajo aktivno in sodelovalno učenje.
 5. V e-učilnicah predmetov poteka spremljanje procesa učenja in ocenjevanje znanja.

V naslednjih poglavjih jih bomo podrobneje opredelili.

E-učilnice predmetov so pravočasno in pregledno oblikovane

E-učilnica predmeta je strukturirana pregledno, omogoča hitro uporabo (s čim manj kliki) ter razumevanje sosledja vsebin in študijskih obveznosti.

 • Učitelj e-učilnico svojega predmeta uvozi iz prejšnjega študijskega leta ali pa jo oblikuje na novo. E-učilnice predmetov so pripravljene pred pričetkom izvajanja predmeta.
 • V uvodnem odseku učitelj študentom objavi pozdravno sporočilo z navodili za delo pri predmetu.
 • Učne dejavnosti in učni viri so smiselno in pregledno organizirani ter si sledijo kronološko ali tematsko.
 • Za večjo preglednost in lažjo navigacijo po e-učilnici predmeta so jasno označena in poimenovana poglavja in podpoglavja ter opremljena s kratkim uvodom.
 • Pri pisanju vsebin na strani predmeta se izogibamo uporabi številnih barv, pisav in senčenj, saj je to za študenta moteče, e-učilnica pa je manj pregledna.
 • Slikovno gradivo, ki ga uporabljamo v e-učilnici, je vsebinsko smiselno in vezano na vsebino poglavja, v katerem se pojavlja.
 • Več vsebinsko sorodnih virov (dokumentov) združujemo v mape.
 • V e-učilnice nalagamo dokumente v formatu PDF, razen če je zaradi dejavnosti povezane z dokumentom potrebno naložiti drugačen format dokumenta (npr. urejanje besedila v Wordu ali Writerju, Excelu ali Calcu, programska koda, statistični podatki itn.). PDF format datotek omogoča enakovreden in enak prikaz na vseh napravah, ki jih uporabljajo študenti. Tudi izpis takšnih dokumentov na tiskalnik je neodvisen od vrste tiskalnika.

E-učilnice predmetov vsebujejo ključne informacije o predmetu

Ključne informacije o predmetu pomagajo študentom pri načrtovanju študija in opravljanju študijskih obveznosti.

 • E-učilnica predmeta vsebuje osnovne informacije o predmetu in načinu izvedbe predmeta. Informacije so lahko objavljene tudi kot povezava na učni načrt ali načrt izvedbe predmeta v ločenem viru (npr. Dokument, Stran, Knjiga). Zahtevane informacije:
  • opis predmeta: učni cilji in učni izidi, tematska poglavja, obvezna in dopolnilna študijska literatura,
  • nosilce/ke in/ali izvajalce/ke predmeta,
  • terminski načrt izvedbe,
  • povratne informacije, ki jih lahko študenti pričakujejo od učitelja,
  • način preverjanja znanja in ocenjevanja ter kriterije ocenjevanja,
  • študijske in druge obveznosti študenta, ki so pogoj za pristop k izpitu ali k temu, da opravi študijske obveznosti pri predmetu,
  • informacije o preverjanju istovetnosti študentskih izdelkov.
 • E-učilnica predmeta vsebuje osnovne informacije o pričakovanjih učitelja glede načina uporabe e-učilnice, povezanosti vsebin kontaktnih pedagoških ur in vsebin v e-učilnici, obveznih in priporočenih dejavnostih študentov v e-učilnici.
 • E-učilnica predmeta vsebuje osnovne informacije o komuniciranju študentov z učitelji predmeta (npr. priporočeni medij komuniciranja, čas govorilnih ur).
 • E-učilnica predmeta vsebuje forum novic za neposredno obveščanje študentov in vsaj en forum za splošno komunikacijo med udeleženci e-učilnice.
 • Forumi za razpravo o vsebinskih sklopih predmeta imajo obrazložen namen.
 • Profil učitelja je opremljen s sliko in kratkim opisom ter z drugimi podatki, pomembnimi za komunikacijo s študenti.
 • Učni viri in dejavnosti v e-učilnici so ustrezno poimenovani: poimenujemo jih tako, da je razviden namen uporabe (npr. Navodila za…, Študijska gradiva...), ali pa jih kako drugače označimo (Oznaka, ikona itn.) ter tako e-učilnico naredimo pregledno, vire in dejavnosti pa prepoznavne in razumljive.

V e-učilnicah predmetov so spoštovane avtorske pravice

E-učilnice so zgled spoštovanja avtorskih pravic.

 • V e-učilnicah so uporabljeni učni viri, slikovna gradiva, podatki in dokumenti, ki smo jih sami oblikovali ali pa avtorska zaščita dovoljuje njihovo uporabo (npr. prosto dostopni viri).
 • Ustrezno je označeno avtorstvo učnih virov, podatkov, dokumentov in slikovnih gradiv drugih avtorjev.

E-učilnice predmetov spodbujajo aktivno in sodelovalno učenje

Uporaba e-učilnic spodbuja aktivno samostojno in sodelovalno učenje študentov in učiteljev.

Organizacija in izvedba dejavnosti v e-učilnicah izhaja iz procesov učenja, študentom omogoča, da se na podlagi svojega predhodnega znanja osredotočajo na zanje smiselne vsebine, pridobivajo novo znanje, podpirajo refleksijo v procesu spoznavanja in pridobivanja novih znanj, spretnosti in stališč.

 • Dejavnosti v e-učilnicah omogočajo delo študentov v različnih oblikah: individualno delo, delo v manjših ali večjih skupinah. Z načinom dela so študenti vnaprej jasno seznanjeni.
 • Z vključevanjem interaktivnih dejavnosti in vsebin kot npr. kvizi ali razpravljalnimi forumi, spodbujamo aktivno učenje in medsebojno sodelovanje študentov.
 • V primeru diskusije prek foruma študentom podamo navodila za potek diskusije (vsebina, način diskutiranja, pravila argumentiranja itn.).
 • V diskusije študentov in forume se vključujejo tudi izvajalci predmeta, če zaznajo, da je treba dodati, predlagati, usmeriti proces razvoja znanja z dodatnimi vsebinami, predlogi.
 • Spletne dejavnosti študentov se vsebinsko in izvedbeno povezujejo z učnimi dejavnostmi kontaknih ur in samostojnega učenja.

V e-učilnicah predmetov poteka spremljanje procesa učenja in ocenjevanje znanja

 • Komunikacija študent–učitelj, vezana na vsebine predmeta, poteka prek e-učilnice predmeta.
 • Opravljanje obveznosti študentov se spremlja prek e-učilnice predmeta (redovalnica, napredek študenta, prisotnost ipd.).
 • Študenti so seznanjeni z vsebinskimi kriteriji ter pričakovanji v zvezi z nalogami, ki jih morajo opraviti.
 • Študenti svoje izdelke pri predmetu (domače naloge, seminarske naloge ipd) oddajo v e-učilnico predmeta.
 • Učitelj na izdelke študentov poda povratno informacijo (komentar, ocena ipd.).