Minimalni pedagoški standardi za uporabo učnega okolja Moodle – priporočila

E-učilnice predmetov vsebujejo ključne informacije o predmetu

Ključne informacije o predmetu pomagajo študentom pri načrtovanju študija in opravljanju študijskih obveznosti.

 • E-učilnica predmeta vsebuje osnovne informacije o predmetu in načinu izvedbe predmeta. Informacije so lahko objavljene tudi kot povezava na učni načrt ali načrt izvedbe predmeta v ločenem viru (npr. Dokument, Stran, Knjiga). Zahtevane informacije:
  • opis predmeta: učni cilji in učni izidi, tematska poglavja, obvezna in dopolnilna študijska literatura,
  • nosilce/ke in/ali izvajalce/ke predmeta,
  • terminski načrt izvedbe,
  • povratne informacije, ki jih lahko študenti pričakujejo od učitelja,
  • način preverjanja znanja in ocenjevanja ter kriterije ocenjevanja,
  • študijske in druge obveznosti študenta, ki so pogoj za pristop k izpitu ali k temu, da opravi študijske obveznosti pri predmetu,
  • informacije o preverjanju istovetnosti študentskih izdelkov.
 • E-učilnica predmeta vsebuje osnovne informacije o pričakovanjih učitelja glede načina uporabe e-učilnice, povezanosti vsebin kontaktnih pedagoških ur in vsebin v e-učilnici, obveznih in priporočenih dejavnostih študentov v e-učilnici.
 • E-učilnica predmeta vsebuje osnovne informacije o komuniciranju študentov z učitelji predmeta (npr. priporočeni medij komuniciranja, čas govorilnih ur).
 • E-učilnica predmeta vsebuje forum novic za neposredno obveščanje študentov in vsaj en forum za splošno komunikacijo med udeleženci e-učilnice.
 • Forumi za razpravo o vsebinskih sklopih predmeta imajo obrazložen namen.
 • Profil učitelja je opremljen s sliko in kratkim opisom ter z drugimi podatki, pomembnimi za komunikacijo s študenti.
 • Učni viri in dejavnosti v e-učilnici so ustrezno poimenovani: poimenujemo jih tako, da je razviden namen uporabe (npr. Navodila za…, Študijska gradiva...), ali pa jih kako drugače označimo (Oznaka, ikona itn.) ter tako e-učilnico naredimo pregledno, vire in dejavnosti pa prepoznavne in razumljive.