Sistem za upravljanje učenja Moodle poleg kviza vključuje še nekatere druge vtičnike, ki omogočajo preverjanje (pred)znanja in pridobivanja povratnih informacij o znanju in stališčih udeležencev pouka v učilnici .  Za pridobivanje neposredne povratne informacije od študentov s pomočjo pametnih telefonov se udeleženci naučijo uporabljati dejavnost E-voting, za zbiranje komentarjev, mnenj ipd. pa se bodo naučili uporabljati dejavnosti Board in Sticky notes.

In addition to quizzes, the Moodle learning management system includes various other plugins that facilitate the assessment of prior knowledge and gathering feedback on the knowledge and opinions of classroom participants. To obtain immediate feedback from students using smartphones, participants learn to use the E-voting activity. For collecting comments, opinions, and more, they will learn to use the Board and Sticky Notes activities.